. .

: 2069 ()

Bismi-Llahi-r-Rahmani-r-Rahim

    ,      .


:   ,    ?


:  .     .  ,      , ,    . :     , ,   : ,   . :   ? ():    (-, 124), ,    ,   , ,   (-, 73), ,    , ,     (-, 24), , -     , ,    , (-, 5).


:  ,    , . ,    ,   ,   .  ,   (  ()) ,   ()?     ?


:  , 2:124   ,   ,   ()  ...


: , ()     . , ()   , , , ,    . , .


:  , ,    , . ,    , ,    ,     !


: , .     ?  ?   () ,      ?


: , ()   ,   ,     . ,    , ,    (), ,  ,  (). ,  ,   ,  ( ,   )    ,   (--)   ().


: ?


:  ,   .   ,     , ,    (), ,      ,  , ,     ,        ,   ().     . ,     (-, 33).   ,   (),     . ,    .  .  , ,  (),   -- ().   ? ,       . ,  (), , , . , 33-    ( -  -), ,  . ,   ,     (). ,    ,   ,        ,  : , ,  ,  (), (-, 201).   ,   () - ?   (   ),  .   :  ,    (, 32). , , (    ,   ?)  .     ,   ,    , , - , ,    ,    , ,    , .    ,    ? ,   ,    (- --)!   ?


: () .


:     ,   , ,   :  , .


:  ,    , ,    ()...


: , ,    ,  . ,   ( )    , ,   (   ).  ,    . - ,  , ()  (--) ()  ?


: , , ,    ( ,  ,   , ()  (),   , ).   --:  () :    ,   , ( -, .2, . 329, - ).  : () : ,    (-) ( , .2,    ()). ,  (   )   -- () (), ,    . ,    (),  (- --)     () ,     ()?


:  ,     ,     () ?


:  , ,    . ()    () ,   (), , ,   ,  ().  , ,  (),  , ,  ()    , ()    ()    .   , ()    (), ,     ,   ,   ,   (:   , 4/370,    1/119. - -, .19. --, 397,   , 5/211. -- --, 4/28   - -, 2/408. -  --). ,   , ,    (),     ! , ,  , :  (), ,   , ,   :  , . ,     , :   , () : ,    , - ,   ,   -  , , ,   ( ,  - (), .7/95, , .1/162  .3/152), , , ,   , , , (),    , , ... (- -- , , ,  -) ,  . , ,   (),   ,   , ,   .     ,     . ()     ( , ,    ), ,    .     ,     ,   (  !).     , , , ,   ,   .   ,  ,     ,  .   () ,  ,    ,   .  : ,   ?    , :     (),  ?     (),   ,   () :    .... ,    , () ... ,      -- (),   .   ,   ,     , , , .   , () (),    ,   (),   , ! , .   ,  (), ,     ,    , , ,   ?


,  ,     -- (),   ().   ,     ,   ,       .      (),       (), !